2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Visible light-driven photocatalytic degradation of rhodamine B and industrial dyes (texbrite BAC-L and texbrite NFW-L) by ZnO-graphene-TiO2 composite  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
     ISBN/ISSN ISSN: 2213-3437 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 2170-2177 
     บทคัดย่อ Visible light-responsive ZnO-graphene-TiO2 (ZGT) composite catalyst was successfully synthesized via a simple solvothermal process. The intrinsic characteristics of as-obtained samples were examined using a variety of techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The band gap energies of the samples were evaluated by UV-vis diffuse reflectance spectroscopy (UV-vis DRS). The photocatalytic activities of as-obtained catalysts were assessed based on the degradation of rhodamine B (RhB), texbrite BAC-L (TBAC) and texbrite NFW-L (TNFW) under visible-light irradiation. ZGT exhibited higher visible-light-activated photocatalytic activity than did other samples (ZGT (7.97x10-4 min-1) > ZG (3.43x10-4 min-1) > graphene (2.43x10-4 min-1) > TiO2 (2.22x10-4 min-1) > ZnO (1.87x10-4 min-1)). In addition, ZGT showed higher enhanced photocatalytic degradation of RhB than did other dyes (RhB (7.97x10-4 min-1) > TNFW (5.20x10-4 min-1) > TBAC (2.48x10-4 min-1)). It is therefore evident that the synthesized ZGT can be used as a high performance catalyst for dye wastewaters. Moreover, the detailed photocatalytic mechanism of the photodegradation process is discussed. 
     คำสำคัญ ZnO-graphene-TiO2 ; Photocatalytic degradation; Rhodamine B; Catalyst 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0