2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Simulation of Sugar Cane Harvesting and Transportation in Nakhon Sawan, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016 (ICIAE2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Institute of Industrial Applications Engineers 
     สถานที่จัดประชุม B-Con Plaza, Beppu, Japan. 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มีนาคม 2559 
     ถึง 30 มีนาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) ISBN : 987-4-907220-09-9 
     หน้าที่พิมพ์ 514-519 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040170-5 นาย ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0