2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved Isarn Dharma alphabets to Thai language translation using longest syllable matching with named entities recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร WIT Press 
     ISBN/ISSN 1743-3517  
     ปีที่ 59 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 635-644 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Isarn Dharma alphabets, Augmented Transition Networks (ATNs), named entities recognition 
ผู้เขียน
537020028-3 น.ส. เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0