2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในบริบทระบบการดูแลปฐมภูมิประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาล 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน ก.ค.-ก.ย. 2559
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ การปฏิบัติงานพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติ ระบบการดูแลปฐมภูมิ 
ผู้เขียน
527060005-0 นาง รัชตวรรณ ศรีตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0