2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะติดแอลกอฮอล์ กลุ่มอาการขาดแอลกอฮอล์ และการรักษา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 618-629 
     บทคัดย่อ ในปัจจุบันพบว่ามียาที่ใช้เพื่อบำบัดรักษาภาวะติด แอลกอฮอล์และกลุ่มอาการขาดแอลกอฮอล์หลายชนิด แต่ นักวิจัยยังคงพัฒนาหายาใหม่ๆที่สามารถบำบัดรักษา ภาวะติด แอลกอฮอล์และกลุ่มอาการขาดแอลกอฮอล์ในระยะยาว และ ป้องกันการกลับมาดื่มแอลกอฮอล์อีก จากการรวบรวมข้อมูล พบว่านักวิจัยได้ให้ความสนใจศึกษายาในกลุ่มยารักษาโรค ลมชัก (anticonvulsants) กันมากขึ้น เนื่องจากมีหลายกลไก ที่สามารถลดอาการภาวะติดแอลกอฮอล์และกลุ่มอาการขาด แอลกอฮอล์ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีแนวโน้มที่สมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็น anticonvulsant อาจจะสามารถรักษาภาวะติดแอลกอฮอล์และ กลุ่มอาการขาดแอลกอฮอล์ ได้เช่นกัน จึงถือเป็นแนวทางการ ศึกษาใหม่ที่น่าสนใจในการศึกษาหายาหรือสมุนไพรที่อาจจะ บำบัดรักษาภาวะติดแอลกอฮอล์ได้ 
     คำสำคัญ alcohol addiction, alcohol withdrawal syndrome 
ผู้เขียน
557070002-3 น.ส. อารยา ศุภวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0