2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Computational analysis for SSR and functional annotation of expressed sequence tags from peanut (Arachis hypogaea L.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King and Faculty of Science, Khon Kaen University  
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Khon Kaen, Thailand  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 258 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537020009-7 น.ส. ปิยรัตน์ พลยะเรศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0