2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยชิ่งลม (Air deflectors) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 28 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2557 
     ถึง 17 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 28 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 283 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนอากาศของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ แบบปิดด้วยชิ่งลม (Air deflectors) โดยจะทำการศึกษารูปแบบการไหลของอากาศภายในโรงเรือนที่มีรูปแบบหน้า ตัดห้าเหลี่ยม กว้าง 14 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 3.8 เมตร และอยู่ในสภาวะการไหลแบบ Maximum ventilation ใน การศึกษาจะทำการจำลองการไหลทางคณิตศาสตร์ของอากาศภายในโรงเรือนเปรียบเทียบกับระหว่างโรงเรือนที่ ติดตั้งและไม่ได้ติดตั้งชิ่งลมและเปรียบเทียบความเร็วลมกับการทดลอง จากผลการศึกษาพบว่า ที่ระนาบความสูง จากพื้น 0.3 เมตร ซึ่งเป็นระนาบที่มีผลต่อการเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด การติดตั้งชิ่งลมจะทำให้พื้นที่ที่มีความเร็ว ในช่วงความเร็วมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐานสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อเพิ่มขึ้น 14.35% และสามารถช่วยเพิ่มอัตรา การเปลี่ยนอากาศให้มีค่าเพิ่มขึ้น จากเดิม 0.86 air change/min เป็น 1.37 air change/min คิดเป็น 59.3% ซึ่งจะ ส่งผลดีต่อการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนปิด แต่อย่างไรก็ตามการติดตั้งชิ่งลมจะทำให้ความดันสถิต (Static pressure) ภายในโรงเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพัดลม เนื่องจากเป็นการเพิ่มแรงต้านทานการ ไหลของอากาศภายในโรงเรือน 
ผู้เขียน
537040006-1 นาย ชยานนท์ วิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0