2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Air Change Rate Efficiency Improvement for a Broiler House in a Minimum Ventilation Situation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research (AMR) Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication Inc. 
     ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 1178 
     บทคัดย่อ This research presents an improvement of the air change rate efficiency for a closed system broiler house in minimum ventilation situation. The multi inlet system was installed in the broiler house in order to improve the air change rate. Two closed system broiler house, which were a 14x120x2.4 m3 rectangular cross-section, were used to test in the experiment. The experiment and simulation were conducted in order to know the air velocity, and the comparison of both results was done. From the experimental result, it was found that the air velocity of broiler house with the multi-inlets system was higher than the house without multi-inlets system. The mathematical simulation result was also showed the similar result with that of experiment. The multi-inlet system can increase the area, where the air velocity was in standard and above standard duration. Thus, the air change rate was increased from 0.26 to 0.29 air change/min for the broiler house. 
     คำสำคัญ Multi Inlet System, Broiler house, Minimum ventilation 
ผู้เขียน
537040006-1 นาย ชยานนท์ วิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0