2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of a Suitable Air Condition Control System for a Closed-System Henhouse 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science and Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร David Publishing Company 
     ISBN/ISSN 1934-8959 
     ปีที่  
     ฉบับที่ B1 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 667-676 
     บทคัดย่อ This work was performed to study and develop a suitable air condition control system for a closed-system henhouse. The size of the henhouse, 14 m × 120 m × 4 m, was selected to study the air conditioning. A multi-inlet unit with a cooling pad was installed at the middle of the henhouse wall in order to decrease the air temperature difference between the front and rear of henhouse. This unit is called a “Bus Windows System (BWS)”. From testing, it was found that the temperature difference between the front and rear of the henhouse had decreased from 5-6 degree Celsius to 2-3 degree Celsius. This decrease was due to the fresh, cool air from the BWS which entered and mixed with the hot air in the henhouse. The result also showed that the velocity profile was more uniform than before the addition of a BWS. The increased ventilation rate reduced the accumulation of ammonia in the henhouse from 7-10 ppm to 0-2 ppm. Furthermore, from the viewpoint of production, the productivity was significantly increased to a level higher than that of the standard production. However, after using BWS, the relative humidity increased about 10%. 
     คำสำคัญ Bus windows system, evaporative cooling system, henhouse, ventilation. 
ผู้เขียน
537040006-1 นาย ชยานนท์ วิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0