2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกของการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็วในมารดาคลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศ-ไทย: วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO global survey on maternal and perinatal health. Prevalence of early initiation of breastfeeding in Thai preterm infants: Analysis of WHO global survey on maternal and perinatal health. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็ว Preterm infants, Early initiation of breastfeeding 
ผู้เขียน
535110179-7 น.ส. ผดารณัช พลไชยมาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0