2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Isolation and characterization of bacteriophage against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 1  
     เดือน มกราคม-เมษายน 2559
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 9-21 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ multi-drug resistant, Acinetobacter baumannii, bacteriophage 
ผู้เขียน
555090008-5 น.ส. วันวิสาห์ แก้วขันแข็ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0