2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adaptive Membership Selection Criteria Using Genetic Algorithms for Fuzzy Centroid Localizations in Wireless Sensor Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysia Technical Scientist Association 
     สถานที่จัดประชุม Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) N/A 
     หน้าที่พิมพ์ N/A 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575020074-6 นาย ทรงยุทธ เพิ่มผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0