2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MAP: An Optimized Energy-Efficient Cluster Header Selection Technique for Wireless Sensor Networks  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications(CSA-13)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม FTRA - Future Technology Research Association International  
     สถานที่จัดประชุม Da Nang, Vietnam  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 
     ถึง 21 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 279 
     Issue (เล่มที่) 1876-1100  
     หน้าที่พิมพ์ 191-199  
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545020160-0 น.ส. กนกพร อุดมพงศ์สุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
565020001-2 นาย คมเดช เผือดผุด
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0