2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Prevention of Biofilm Formation and Correlation to Killing Kinetics of Antimicrobial peptides against Meliodosis Causative Agent Burkholderia pseudomallei 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand and Biochemistry and Molecular Biology Section of the Science Society of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Rama gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 เมษายน 2557 
     ถึง 3 เมษายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 106 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020080-0 นาย พิทวัส สมุทรนาวี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0