2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mechanism of Bioflim Inhibition of Antimicrobial peptide against Burkholderia pseudomallei 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Congress on Science and Technology of Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Sicence Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King in Association with Faculty of Science Khon Kean University 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kean Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kean 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 212 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020080-0 นาย พิทวัส สมุทรนาวี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0