2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Recent analytical and environmental approaches on graphene based materials for toxic heavy metals and dye pollutants 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Materials Chemistry  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (-) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Publication Corporation 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน January-March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1-10 
     บทคัดย่อ Recent approaches on synthesis and characterization of graphene based materials are reviewed. Some typical materials include graphene oxide, graphene oxide modified with thiol and amino groups, nanocomposite of graphene-metal oxides, and graphene quantum dots (GQDs). Graphene oxide possess a wide range of impressive properties with numerous studies of dye adsorption. The modified functional graphene oxides have also been applied for removal of some toxic heavy metals in aqueous solution. Regarding on thermodynamic and kinetics study, their adsorption isotherms are well-known established according to their multifunctional materials. Some ternary nanocomposite materials with or without magnetic property of specific graphene-metal/metal oxide or biopolymers have been used in both photocatalytic and sonocatalytic degradation of different industrial dye pollutants. In addition, GQDs as either chemical sensor or biosensor via turn-on/turn-off on its fluorescence were mostly applied for highly sensitive and selective detection of inorganic and organic compounds in real samples.  
     คำสำคัญ graphene oxide, graphene quantum dots, multifunctional groups, nanocomposite, dye, heavy metal, photocatalytic, sonocatalytic, chemical sensor 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0