2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOCIOECONOMICS AND WATER USE SANITATION BEHAVIOURS AMONG PEOPLE IN DOWNSTREAM AREA OF THE MUSI RIVER, PALEMBANG, SOUTH SUMATERA, INDONESIA  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Health and Well-Being (ICHWB) 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Health Science Universitas Muhammadiyah Surakarta  
     สถานที่จัดประชุม Surakarta, Central Java, Indonesia  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575110201-4 Mr. RIO PURNAMA [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0