2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดใบเตย
ประเภท อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ 28 เมษายน 2557
วันที่ได้รับ 9 ธันวาคม 2558
เลขที่คำขอ 1403000445
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 10915
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 40
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 90
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ เครื่องดื่ม ซังข้าวโพดสีม่วง ใบเตย
เจ้าของผลงาน
557070013-8 น.ส. วรนันท์ คีรีสัตยกุล [เจ้าของผลงานหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์