2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Types of Rhomboid fossa on Dried Clavicles in Northeastern Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Siriraj Medical Journal  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Rhomboid fossa, clavicle, Northeastern Thais 
ผู้เขียน
575070050-0 น.ส. ไอลัดดา แก้วมะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0