2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Types of Rhomboid fossa on dried clavicles in Northeastern Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม APMC11/MST33/AAT39 Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Anatomy, Fuculty of Science, Mahidol University, Department of Anatomy, Faculty of medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Microscopy Society of Thailand(MST), Anatomy Association of Thailand(AAT) 
     สถานที่จัดประชุม Phuket, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 27 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) AAT39 
     หน้าที่พิมพ์ 317 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575070050-0 น.ส. ไอลัดดา แก้วมะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0