2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study of the Rhomboid fossa in Thai-Dried clavicles: A forensic information for identification of sex and sport-related carees 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Ergogenic acid and nutritional supplement for health and sports (ENHS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม sport authority of Thailand, Exercise and sport sciences program, Graduate school and exercise and sport sciences research and development group, Khon kaen university, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Centara hotel & convention centre 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มกราคม 2559 
     ถึง 23 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575070050-0 น.ส. ไอลัดดา แก้วมะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0