2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัยจัยของการเสียชีวิตในผู้ป่วยภาวะลมชักวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปี 2547-2555 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสารสมาคมระสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ภาวะลมชักวิกฤต, การวินิจฉัยหลัก, สาเหตุโรคร่วม, ภาวะแทรกซ้อน, การ เสียชีวิตในโรงพยาบาล และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เขียน
575110203-8 น.ส. ภรัณยา ใจยงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0