2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดรถบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าย่อย กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 44-50 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงการจัดรถบรรทุกสินค้า 5 ชนิด ในการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) ประเภทเครื่องดื่มไปยังคลังสินค้าย่อย (Sub Warehouse) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยการตัดสินใจแบบกำหนดการจำนวนเต็ม (Integer Programming) เป็นตัวแบบปัญหาการขนส่ง (Transportation Model) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปลิงโก 11.0 เป็นระบบสนับสนุนในการจัดรถบรรทุกสินค้า เพื่อค้นหาคำตอบการจัดรถบรรทุกสินค้าทั้งหมดในการขนส่งที่สามารถเป็นไปได้ (Exact Method) ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของรถบรรทุกสินค้า ทำให้สามารถระบุการจัดรถบรรทุกที่ต้องการใช้งานมีต้นทุนต่ำที่สุดในการจัดรถบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปัจจุบัน 
ผู้เขียน
575040057-4 นาย เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0