2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Monitoring Atmospheric Moisture Using GPS Precipitable Water Vapor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Tampere University of Technology 
     สถานที่จัดประชุม Tampere 
     จังหวัด/รัฐ Finland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 มิถุนายน 2559 
     ถึง 10 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 26 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 130-141 
     Editors/edition/publisher Hannu Jaakkola, Ulla Nevanranta 
     บทคัดย่อ This article is aimed at indicating correlation between climatic changes and atmospheric moisture and precipitation using GPS precipitable water vapor values (PWV) and meteorological data in Khon Kaen, Thailand. PWV, average temperature, and precipitation data from 2001 to 2014 were analyzed to determine the changes over the time period. The estimation showed the average, maximum and minimum values of PWV in Khon Kaen at 48.42, 69.88, and 11.23 mm, respectively, with the standard deviation of 13.42 mm. Additionally, there was an increasing trend of PWV changes following temperature changes which could be due to the warm atmospheric properties that can hold vapor better than dry atmosphere. Again, at high temperatures, water in the environment vaporizes more easily than at low temperatures. However, precipitation tends to decrease which could be due to topographical condition of Khon Kaen which is on a high plain surrounded by mountains. As a result, monsoon wind is not able to bring moisture into the area. Therefore, the slightly increasing moisture cannot be a major cause of precipitation similar to a storm.  
ผู้เขียน
557040031-4 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0