2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Impact of the ABC Clinical Targets on Progression of Chronic Kidney Disease in Thai Patients with Type 2 Diabetes Mellitus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 36th Annual Meeting of the Korean Society of Nephrology (KSN2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Korean Society of Nephrology, The Research Institute of Kidney Disease. 
     สถานที่จัดประชุม Convention Centre, Grand Hilton Hotel, Seoul, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Seoul 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2559 
     ถึง 5 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) KSN 2016 
     Issue (เล่มที่) KSN 2016 New Horizons in Kidney Disease 
     หน้าที่พิมพ์ 48 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547110010-2 นาย ไพฑูรย์ สอนทน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0