2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Anti-miroestrol polyclonal antibodies: a comparison of immunogen preparations used to obtain desired antibody properties 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Natural Medicines 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Immunoassay, Miroestrol, Pueraria candollei, Mannich reaction, Immunogen 
ผู้เขียน
567150003-7 น.ส. ธฤตา กิติศรีปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0