2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The livelihoods of Sawangan village, disaster prone area of Mt. Slamet 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied Business and Economic Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serial Publishers 
     ISBN/ISSN 0972-7302  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Indonesia has geographically spread active volcanoes, one of them is Mt. Slamet. It is the second highest mountain in Java island and located in the Central Java province where has the highest density of population in Indonesia. Sawangan village is the nearest area in the Mt. Slamet and has difficulties access on road to other villages. Sawangan village has lot of challenges to develop and made sustainable livelihoods even though natural resources as land and forest be redundant. It is located 11 km from the nearest city which made this area half-isolated by government support. The aim of this paper is to describe the livelihoods in the Sawangan’s households to cope and manage the fluctuate volcanic disaster management from Mt. Slamet. The researcher uses qualitative research methodology with in-depth interview. It divide into two groups, or groups of local stakeholder (head of the village and head of sub-village) group and households. Total respondents for two groups are 6 head of village and sub-villages and 19 households. Sawangan’ villagers rely on their living through agriculture and also as a carpenter to support their live. The area was suround by pine forest, belong’s to Indonesia government. However, Sawangan villagers cut the tree to support their life and expand their agriculture plantation land. The villagers meet their problem when they have already expanded their agriculture, but they did not earn money more. They meet lots of debt even though they already expand their plantation area. During summer season, villagers could not plant anything because of dry-land and survive using storage of the result of their previous plantation. However, Sawangan villagers could survive through Mt. Slamet volcanic disaster time by time. They have their own strengthen belief to cope the disaster impact. 
     คำสำคัญ livelihoods, Sawangan village, disaster prone, agiculture practices, Mt. Slamet 
ผู้เขียน
567080015-9 Ms. DIAH SETYAWATI DEWANTI [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0