2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Shear Behavior of Reinforced Concrete Deep Beams with Various Horizontal to Vertical Reinforcements and Shear Span-to-Effective Depth Ratios 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน may
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 473-477 
     บทคัดย่อ This paper presents the test results on the shear behavior of reinforced concrete deep beams with six steel reinforcement configurations. They were designed in accordance with the method given in the ACI 318-11. The specimens were subjected to the single concentrated loading at mid-span. The horizontal to vertical reinforcement ratios and shear span-to-effective depth ratios were the variables studied. The shear span-to-effective depth ratios of the beam specimen were between 1.5 to 2.0. The strut-and-tie model was used for the analysis. The test results indicated that the first diagonal cracking load and the failure mode were controlled by the horizontal to vertical reinforcement ratios and the shear span-to-depth ratios. The tests consistently gave the strength values slightly less than those calculated by using the ACI model. A modified ACI model for strut-and-tie was thus proposed and was found to accurately fit the experimental results. 
     คำสำคัญ Crack Controlled Reinforcement, Deep Reinforced Concrete, Diagonal Splitting Failure, Flexural Shear Failure, Strut Model, Tie Model 
ผู้เขียน
557040007-1 นาย ปราชญ์ อมรภิญโญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0