2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก: การทดสอบและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร มก. 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่ 97 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 ตัวอย่าง ที่ถูกออกแบบตามแบบจำลององค์อาคารรับแรงอัดและแรงดึงใน ภาคผนวก A ของมาตรฐาน ACI 318-11 โดยมีปริมาณเหล็กเสริมควบคุมการแตกร้าว และอัตราส่วนช่วงการเฉือนต่อความลึกประสิทธิผลที่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่า รูปแบบการวิบัติของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กเปลี่ยนจากการวิบัติเนื่องจากการแตกในแนวทแยง เป็นการวิบัติเนื่องจากการเฉือนร่วมกับการดัด เมื่อคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กมีอัตราส่วนช่วงการเฉือนต่อความลึกประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณการเสริมเหล็กควบคุมการแตกร้าว สามารถเปลี่ยนรูปแบบการวิบัติของคานที่มีอัตราส่วนช่วงการเฉือนต่อความลึกประสิทธิผลเท่ากัน นอกจากนี้ผู้เขียนทำการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดสอบ โดยใช้โปรแกรม ANSYS การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ใช้เอลิเมนต์แบบสามมิติ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุแบบไม่เชิงเส้น ผลการเปรียบเทียบกับคานลึกที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ผลที่สอดคล้องทั้งการแอ่นตัวของคาน กำลังรับน้ำหนักสูงสุด และรูปแบบการแตกร้าวของคาน  
     คำสำคัญ คอนกรีตเสริมเหล็ก, องค์อาคารรับแรงอัดและแรงดึง, เหล็กเสริมควบคุมการแตกร้าว, คานลึก, ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ผู้เขียน
557040007-1 นาย ปราชญ์ อมรภิญโญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0