2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Biomedicine Journal 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
     ISBN/ISSN DOI: 10.5372/1905-7415.1001.460 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน 2
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 15-24 
     บทคัดย่อ Background: Chronic kidney disease (CKD) is a global public health problem with a high risk of hospitalization and death. Few nationwide data have been reported regarding the outcomes of patients hospitalized with CKD in developing countries. Objectives: To study the risk factors associated with mortality and high treatment costs of adult patients hospitalized with CKD in Thailand. Methods: The medical data forms for adult inpatients with CKD collected in fiscal year 2010 were analyzed to determine the number of CKD admissions, associated comorbidities and complications, mortality rates, and hospital charges. Factors influencing mortality rates were evaluated by multiple logistic regression. Results: The total number of CKD patients was 128,338. After adjustment, the major factors associated with high hospital charges were (a) comorbidities (e.g. pneumonia OR 3.18, 95% CI 3.03−3.34; sepsis OR 2.87, 95% CI 2.74−3.00; acute kidney injury (AKI) on preexisting CKD OR 2.83, 95% CI 2.69–2.98) and (b) dialysis treatment (i.e., hemodialysis OR 5.16, 95% CI 4.94−5.39; peritoneal dialysis OR 3.40, 95% CI 3.14−3.69). The risk factors for high mortality were: being male, elderly, having comorbidity (viz., sepsis, respiratory failure, stroke, pneumonia, ischemic heart disease, AKI in addition to CKD, heart failure, and diabetes), and CKD complications (viz., metabolic acidosis, hyperkalemia, volume overload, and anemia requiring blood transfusion). Conclusions: Prevention and early treatment of any comorbidity and complications of CKD might reduce mortality and treatment costs of patients hospitalized with CKD. 
     คำสำคัญ Chronic kidney disease, mortality, risk factors, predictors, high cost 
ผู้เขียน
567110023-5 นาง ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0