2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that promote progression of cholangiocarcinoma cells via nuclear translocation of NF-kB 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientific Reports 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่  
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 27853 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ O-GlcNAc, metastasis, bile duct cancer, OGT, p65 
ผู้เขียน
567070008-2 นาย ฉัตรชัย ภู่มาก [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0