2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Study of Information Culture of Executives in Higher Education System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Internatioin Symposium on Knowledge and Communication 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies 
     สถานที่จัดประชุม India, SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies 
     จังหวัด/รัฐ Shirpur, Dhule 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2559 
     ถึง 11 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 1st 
     หน้าที่พิมพ์ 573 
     Editors/edition/publisher Academic Book Publications 
     บทคัดย่อ The Study of Information Culture of Executives in Higher Education System 
ผู้เขียน
545080087-8 นาย ธีรเดช อิ่มอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0