2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบตัวสร้างความปั่นป่วนสาหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนท่อสี่เหลี่ยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 3 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 529-536 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการออกแบบเชิงตัวเลขของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสี่เหลี่ยม โดยมีอากาศเป็นของไหล การสร้างระบบจาลองเพื่อหารูปทรงทางเรขาคณิตตัวสร้างความปั่นป่วนที่ดีที่สุดส่งผลให้เกิดการไหลปั่นป่วน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยการวิเคราะห์ทางไฟไนท์โวลลุ่ม (Finite Volume Analysis) จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบทางกลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ (Computational Fluid Dynamics) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวสร้างความปั่นป่วน ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หารูปแบบของตัวสร้างความปั่นป่วนทั้งในส่วนของการเลือกตาแหน่งติดตั้ง และขนาด เพื่อให้ได้ตัวสร้างความปั่นป่วนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและลดการสูญเสียแรงดันได้ดีที่สุด 
ผู้เขียน
585040008-8 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0