2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exponential stability conditions of neutral systems with mixed time-varying delays and nonlinear uncertainties. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Asian Mathematical Conference 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korean Mathematical Society and SEAMS 
     สถานที่จัดประชุม Bexco,  
     จังหวัด/รัฐ Busan, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2556 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 50 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 225 
     Editors/edition/publisher Asian Mathematical Conference 
     บทคัดย่อ This paper is concerned with the problem of exponential stability for neutral systems with mixed time-varying delays and nonlinear uncertainties. Based on a new Lyapunov-Krasovskii functional, linear matrix inequality technique, Leibniz-Newton formula, decomposition technique of coefficient matrix and free-weighting matrices, new delay-dependent exponential stability criteria are established in terms of linear matrix inequalities (LMIs). Numerical examples are proposed to show the effectiveness and less conservativeness of the methods. 
ผู้เขียน
547020008-0 น.ส. ศิรดา ปินใจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0