2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใข้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ถึง เมษายน 2560
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด / ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด / ทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติด / เจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้เขียน
537050050-2 นาย สุรชัย วัฒนาอุดมชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0