2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Designing of Google Classroom as an Online Productive Flipped Classroom Tool 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2016 The 4th International Conference on Information Technology and Science (ICITS 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The SCIence and Engineering Institute (SCIEI) 
     สถานที่จัดประชุม Tokyo University of Science 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มิถุนายน 2559 
     ถึง 19 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 434-438 
     Editors/edition/publisher Prof. Hayato Ohwada 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575050158-2 นาย อนุรักษ์ โคผดุง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0