2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Intention to Purchase Traceable Meat: The Impacts of Perceived Information Asymmetry, Informativeness, Usefulness, and Norm 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Business and Accounting 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Business and Accountancy, University of Malaya 
     ISBN/ISSN 1985-4064 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 141-167 
     บทคัดย่อ Manuscript type: Research paper Research aims: The purpose of this study is to develop a causal model for intention to purchase traceable meat by positing perceived information asymmetry as the primary antecedent. Design/ Methodology/ Approach: A survey of 450 Thai participants was conducted. Data were analysed with structural equation modeling (SEM). Research findings: Results reveal that perceived information asymmetry together with perceived informativeness, subjective norm and perceived usefulness are significant determinants of consumers’ intention to purchase traceable meat. Results also show that the mechanism involving the two information-related constructs (perceived information asymmetry and perceived informativeness) are linked in this set of relationship where perceived information asymmetry acts as the primary motivation. Theoretical contributions/ Originality: This research is the first to propose that perceived information asymmetry and perceived informativeness can be incorporated into the technology acceptance model (TAM) and the theory of reasoned action (TRA). Practitioner/ Policy implications: Based on the study results, marketers can design appropriate marketing plans so as to communicate the benefits of the traceability system. Research limitations/ Implications: The replication of this research model with different sample or other products is recommended to increase the generalisability of results. 
     คำสำคัญ Meat, Perceived Information Asymmetry, Perceived Informativeness, Traceability 
ผู้เขียน
547210022-8 น.ส. ณฐมน บัวพรมมี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5