2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The antecedents of purchase intention of meat with traceability in Thai consumers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia Pacific Management Review 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร National Cheng Kung University 
     ISBN/ISSN ISSN: 1029-3132 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน Available online 29 June 2016
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1-9 
     บทคัดย่อ Due to the emergence of mad cow disease and avian flu in poultry, meat traceability has been implemented within the meat supply chain to more effectively handle food safety and quality issues. This study aims to examine antecedents of purchase intention of meat with traceability including health consciousness, quality consciousness, product diagnosticity, perceived quality and product trust. The survey with 463 participants was conducted in Thailand and data were analyzed with structural equation model. Results reveal that health consciousness and quality consciousness positively influence product diagnosticity of meat with traceability, which, in turn, positively influences perceived quality and product trust. Furthermore, trust is found to be a significant mediator between this set of relationship. Based on findings, marketers may design more persuasive marketing strategies for traceable meat. 
     คำสำคัญ Health consciousness, Quality consciousness, Product diagnosticity, Trust, Traceability 
ผู้เขียน
547210022-8 น.ส. ณฐมน บัวพรมมี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 6