2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Amino Acid Sequence of Amylase Type Alpha, MiAmy, from Ok-Rong Mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร American Journal of Biochemistry and Biotechnology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science publication 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ -Amylase, Ok-Rong Mango, Amylase Family 13, Amino Acid Sequence, Mangifera indica 
ผู้เขียน
547020075-5 น.ส. รักษมนต์ อุบนบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0