2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือน ในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (วารสารตีพิมพ์เป็นปีแรกจึงยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐาน) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 2465-5104 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 303 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รวม 5 เขตเทศบาล รอบนอกเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลพระลับ และเทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากพฤติกรรมการเดินทาง ของภาคครัวเรือนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาโดยเน้นเฉพาะรูปแบบการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นจากที่บ้านหรือมีจุดหมายปลายทางที่บ้าน (Home Based: HB) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งสามารถนำมาคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และก๊าซคาร์บอนมอนอคไซด์ (CO) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์หาปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนที่เกิดขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดผลกระทบจากการเกิดการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง 
     คำสำคัญ พฤติกรรมการเดินทางของภาคครัวเรือน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง 
ผู้เขียน
565200003-6 น.ส. สุรัสวดี พันธ์ปรีชา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0