2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A high correlation indicating for an evaluation of antioxidant activity and total phenolics content of various chilli varieties 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Food Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN 0022-1155 
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 52 
     เดือน 12
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 8077–8085 
     บทคัดย่อ Use of dimethyl sulfoxide (DMSO) as a suitable extraction solvent under the optimum conditions of microwave assisted extraction (MAE) prior to total phenolics determination and antioxidant activity assay was conducted. The MAE method was done with 0.05 g sample in 10 mL DMSO at 500 W within 5 min. The effects of DMSO on various antioxidant activities using DPPH·+, DMPD·+, ABTS·+ and FRAP, and Folin-Ciocalteu reagent were investigated. From the results, it is clearly demonstrated that the DMSO itself shows no effect on any of those antioxidant assays including total phenolics content. The DMSO extracts of 14 local chilli varieties gave their antioxidant activities in the following ranges: DPPH, 3.07–20.0; DMPD, 1.52–6.61; ABTS, 20.4– 56.0; FRAP, 8.98–42.1 mg GA/g DW. Their total phenolics contents were found in the range of 53.7–200 mg GA/g DW. This study demonstrates that DMSO was found as the most suitable extraction solvent for antioxidants and phenolics from chilli. In addition, analysis of the data obtained among four antioxidant activity assays with respect to total phenolics shows a highly significant and positive regression coefficient (r>0.92), indicating the total phenolics are primarily responsible for their antioxidant activity of the chilli extract. 
     คำสำคัญ Dimethyl sulfoxide, Total phenolics, Antioxidant activity, Microwave assisted extraction 
ผู้เขียน
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0