2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A novel extraction method for b-carotene and other carotenoids in fruit juices using air-assisted, low-density solvent-based liquid–liquid microextraction and solidified floating organic droplets 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0308-8146 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 203 
     เดือน 2
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 386–393 
     บทคัดย่อ Green extraction using air-assisted, low-density solvent-based liquid–liquid microextraction and solidified floating organic droplets (AA-LDS-LLME-SFOD) prior to spectrophotometry was successfully applied for quantitation of carotenoids in fruit juices. Under optimal conditions, b-carotene could be quantified with a linear response up to a concentration of 60 lg mL1. The procedure was performed in a microcentrifuge tube with 40 lL of 1-dodecanol as the extraction solvent and a 1.0 mL juice sample containing 8% NaCl under seven extraction cycles of air pumping by syringe. This method was validated based on linearity (0.2–30 lgmL1, R2 0.998), limit of detection (0.04 lgmL1) and limit of quantification (0.13 lgmL1). The precision, expressed as the relative standard deviation (RSD) of the calibration curve slope (n = 12), for inter-day and intra-day analysis was 4.85% and 7.92%, respectively. Recovery of bcarotene was in the range of 93.6–101.5%. The newly proposed method is simple, rapid and environmentally friendly, particularly as a useful screening test for food analysis. 
     คำสำคัญ Air-assisted, Low-density solvent, Liquid–liquid microextraction, Solidified floating organic droplets, b-Carotene, Fruit juice 
ผู้เขียน
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0