2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An iodine supplementation of tomato fruits coated with an edible film of the iodide-doped chitosan 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0308-8146 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 200 
     เดือน 1
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 223–229 
     บทคัดย่อ In general, the risk of numerous thyroid cancers inevitably increases among people with iodine deficiencies. An iodide-doped chitosan (CT-I) solution was prepared for dipping tomatoes to coat the fresh surface with an edible film (1.5 lm), thereby providing iodine-rich fruits for daily intake. Characterisation of the thin film was conducted by FTIR and SEM. Stability of the CT-I film was studied via water immersion at various time intervals, and no residual iodide leached out due to intrinsic interactions between the cationic amino group of chitosan and iodide ions. Moreover, the iodide supplement exhibited no effect on the antioxidant activity of tomatoes. The iodine content in the film-coated tomato was determined by ICPOES. The tomato coating with 1.5% (w/v) CT-I contained approximately 0.4 lg iodide per gram fresh weight. In addition, the freshness and storability of iodine-doped tomatoes were also maintained for shelf-life concerns. 
     คำสำคัญ Chitosan, Iodide, Iodine supplement, Thin film, Tomato, Dipping method 
ผู้เขียน
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0