2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษาและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 2465-5104 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อทดลองกระบวนการ การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม (2) ศึกษาผลที่ได้จากกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม การศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยอยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจากกระบวนการ โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างนวัตกรรม มี 3 ส่วน คือ 1.การเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. เลือกประเด็นสำคัญ และ 3.การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมือง โดยผลการทดลองจากกระบวนการสามารถผลิตนวัตกรรมการพัฒนาเมืองได้ 10 นวัตกรรม 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การบริหารจัดการและกฎหมาย,โครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบชุมชนเมือง, สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และสังคมและวัฒนธรรม ผลที่ได้จากการศึกษากระบวนการพบว่า ปัจจัยความสำเร็จ คือ การวางแผนกระบวนการที่ดีการกำหนดเนื้อหาและผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุม ความสามารถของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ความชัดเจนในเนื้อหา และการนำเครื่องมือที่หลากหลายผสมผสาน (Mixed Method) มีความทันสมัยเข้าใจง่าย การใช้เวลาที่กระชับ ข้อค้นพบอีกประการ คือ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ระหว่าง นักวิจัย วิทยากรกระบวนการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานเทศบาล ขณะที่ผลผลิตเชิงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองทั้ง 10 โครงการ สามารถกำหนดเป็นโครงการนำร่องได้จริง นอกจากนั้นตัวต้นแบบกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ยังสามารถปรับใช้เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองสำหรับเมืองที่มีขนาดและบริบทใกล้เคียงกับเทศบาลนครขอนแก่นได้ The purposes of this research were to (1) examine the participatory urban development innovation approaches, and (2) study results obtained from the participatory urban development innovation approaches.The Participatory Action Research (PAR) was used in this study in the way that the researcher was participating as an observer in the processes of KhonKaen Special City Projects, Nakhon KhonKaen Phase 1. The result found that the processes of innovation development consisted of 3 main parts including (1) selecting stakeholders, (2) selecting main innovative issues and (3) innovative creation procedures. The results tested from the processes were able to create 10 urban innovation developments under five themes such as business and economy, management and laws, infrastructure and urban design, environment and ecology, and social and culture. The results obtained from the processes showed that the successful factors included a good process planning, determining of contents and comprehensive stakeholders, the ability of facilitators, definiteness of contents, and the diverse incorporating navigation tools (Mixed Method) with modern, easy to understand, and concise time utilization. Another finding is the emergence of common learning process between researcher, facilitators, stakeholders, and municipal’s administrators and officers.Meanwhile, 10 urban innovation development projects can be defined as real pilot projects. Moreover, the prototype of this participatory urban innovation development processes can also be adapted and applied as the urban innovation development approaches for other cities which have similarity in size and context to Nakhon KhonKaen municipal. 
     คำสำคัญ การวางแผนแบบมีส่วนร่วม กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้เขียน
575200015-0 นาย วัชริศ ศรีอักษร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0