2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolution of Urbanization in Khon Kaen Peri-Urban, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
     สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 
     ถึง 28 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17th 
     Issue (เล่มที่) 17th 
     หน้าที่พิมพ์ 21-22 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article aims to study the evolution of urbanization in Khon Kaen Peri-Urban. Khon Kaen province will become to ASEAN center and rapidly changing. The methodology is qualitative research and there are several methods to collect the data such as interview guideline, participatory and non-participatory observations. This article studies in three areas; Baan Phed municipality, Pra Lab municipality and Sum Lan municipality. The key informants are fifteen households which are multiple occupations. The results found that the evolution of urbanization in Khon Kaen Peri-Urban has been expanded more than thirty years in non-pattern. The expansion was divided in two categories. (1) Physical activity expansion, for instance, the land used on roadside and the rural and urban road which are caused of human livelihood changing. (2) Technology expansion, for instance, ring roads, water supplies, government agencies, companies, industries, toll ways and markets which are caused of the infrastructure changing 
ผู้เขียน
575080014-8 นาย กฤษดา ปัจจ่าเนย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0