2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Medical Oncology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ Human papillomavirus (HPV) infection modulates several host cytokines contributing to cancer development. Oncostatin M (OSM), an IL­6 family cytokine, acts to promote cell senescence and inhibit growth. Its dysregulation promotes cell survival, cell proliferation and metastasis in various malignancies. The effect of HPV on OSM dysregulation has not been investigated. To elucidate this, immunohistochemistry was used on formalin­fixed, paraffin­embedded oral squamous cell carcinoma (OSCC) tissues: HPV­positive (50) and HPV­negative (50) cases. Immortalized human cervical keratinocytes expressing HPV16E6 (HCK1T, Tet­On system) were used to demonstrate the role of HPV16E6 in OSM expression. In addition, a vector containing HPV16E6/E7 was transiently transfected into oral cancer cell lines. Cell viability, cell­cycle progression and cell migration were evaluated using flow cytometry and a wound healing assay, respectively. The results showed various intensities of OSM expression in OSCC. Interestingly, the median percentages of strongly stained cells were significantly higher in HPV­positive OSCCs than in HPV­negative OSCCs. To explore the role of HPV oncoproteins on OSM expression, the expression of HPV16E6 in the HCK1T TetOn condition was induced by doxycycline and HPV16E6 was found to significantly upregulate levels of OSM mRNA and protein, with concomitant upregulation of c­Myc. In addition, the levels of OSM mRNA and protein in E6/E7 transiently transfected oral cancer cells also gradually increased in a time­dependent manner and these transfected cells showed greater viability and higher migration rates and cell­cycle progression than controls. This result demonstrates that HPV16 oncoproteins upregulate OSM and play an important role to promote OSCC development. 
     คำสำคัญ Human papillomavirus; Interleukin-6; Oncostatin M; Oral squamous cell carcinoma; STAT3; c-Myc 
ผู้เขียน
557070018-8 น.ส. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0