2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารของหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษา อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 2 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 191 
     Editors/edition/publisher คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/บจก.จอยปริ้นท์ 
     บทคัดย่อ Abstract The proposes of this study were 1) to set the rental prices for rooms in the Naresuan Park Building in Naresuan University, and to suggest the guideline for setting the rental prices of other government-owned buildings. This study employed the full cost pricing method as a pricing policy and used two cost-allocation approaches: 1) traditional approach and 2) the cost allocation approach based on the relationship with the cost type, in allocating the indirect costs. The research also used the in-depth interview and rental area data collection forms in collecting the research data. The research suggested that there were eight approaches that can be applied in setting the rental prices: 1) The full cost approach for one rental rate 2) the full cost approach for one rental rate regarding the types of renters 3) the full cost approach for multiple rental rates with the room-area allocation basis regarding the room types only 4) the full cost approach for multiple rental rates with the BTU-air-conditioning allocation basis regarding the room types only 5) the full cost approach for multiple rental rates with the cost allocation approach based on the relationship with the cost type regarding the room types only 6) the full cost approach for multiple rental rates with the room-area allocation basis regarding the room types and the renter types 7) the full cost approach for multiple rental rates with the BTU allocation basis regarding the room types and the renter types and 8) the full cost approach for multiple rental rates with the cost allocation approach based on the relationship with the cost type regarding the room types and the renter types. From the eight methods, the rental prices are ranged from 300-1,500 Baht per month. Keywords: Rental pricing, Cost, Cost allocation  
ผู้เขียน
545210012-7 น.ส. ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 4