2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
     ISBN/ISSN ISSN 0859-7251 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 275 คน ที่อาศัยอยู่ที่ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาเบาหวานโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆกับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2โดยใช้สถิติ Multiple logistic regression ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76 อายุเฉลี่ย 62 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 89.4 ระยะเวลาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน >10 ปี ร้อยละ 41.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.5) มีพฤติกรรมการใช้ยาเบาหวานที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องได้แก่ กลุ่มตัวอย่างหนึ่งในสามที่กินยาเบาหวานไม่ตรงตามเวลา หนึ่งในสี่จะรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อลืมกินยา สำหรับความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.8 ความรู้ที่ยังเป็นปัญหา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55-60 ไม่ทราบว่าการกินยาไม่ครบอาจมีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ไม่ทราบว่าการใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ ด้านทัศนคติเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.9 ซึ่งทัศนคติที่เป็นปัญหา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการกินยาเบาหวานเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ยุ่งยาก ไม่ต้องกินยาเบาหวานตามเวลา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระยะเวลาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน < 10 ปี (Adjusted odd ratio (AOR) 1.86, 95%CI 1.11, 3.10) การได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ(AOR 2.08, 95%CI 1.18, 3.68) การได้รับข่าวสารจากเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง (AOR 1.71, 95%CI 1.00, 2.94) การได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์/วิทยุ (AOR 1.77, 95%CI 1.03, 3.05)  
     คำสำคัญ การใช้ยา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ผู้เขียน
565110088-3 น.ส. ปรียาภรณ์ พุ่มกระจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0