2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorption Capacity of the as-Synthetic Graphene Oxide for the Removal of Alizarin Red S Dye from Aqueous Solution  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oriental Journal of Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oriental Scientific Publishing Co., Bhopal.  
     ISBN/ISSN ISSN : 0970-020 X 
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1399-1410 
     บทคัดย่อ This research was aimed to study the adsorption of Alizarin Red S (ARS) dye using graphene oxide (GO) as an adsorbent compared with bare graphite powder (BGP). For optimum conditions, the effects of the initial concentration of ARS, solution pH, adsorbent dosage, and contact time were investigated in detail. The optimum conditions for this work were consisted of 350 mg/L initial concentration of ARS with 0.02 mg adsorbent at pH 2.0. The adsorption equilibrium was completely reached within 30 min. The maximum adsorption capacity of GO was 88.50 mg/g which was higher than that of BGP (34.13 mg/g). The adsorption kinetics well fitted using a pseudo second-order kinetic model. The intraparticle diffusion model described that the intraparticle diffusion was not the only rate-limiting step. In thermodynamics diversion, changes in free energy (G˚), enthalpy (H˚) and entropy (S˚) were also evaluated. The overall adsorption process was exothermic and spontaneous in nature. The adsorption isotherms for GO and BGP fit well with the Langmuir and Freundlich models, respectively. It is, therefore, evident that the as-prepared GO can be used as a high potential adsorbent for the anionic dye and it can be reused for fourth time of adsorption.  
     คำสำคัญ Graphene oxide; Alizarin Red S; Adsorption isotherm; Thermodynamics; Kinetics 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0