2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Material Science Forum 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Tungsten oxide nanofibers, Ag nanoparticle doping, Electrospinning, Impedance spectroscopy, Carbon monoxide gas sensors 
ผู้เขียน
565040018-3 น.ส. ปัณฑรีย์ บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0